සියලු ප්රවර්ග

අමතන්න

සීමාසහිත Qiangsheng Magnets Co.

එකතු කරන්න: අංක 277 යින්පෙන් සවුත් පාර, චැංෂා, පීආර් චීනය

දුරකථන: + 86 731 8203 9474

ෆැක්ස්: + 86 731 8991 9474

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

අලෙවි කළමනාකරු: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

යුරෝපීය කාර්යාලය

Add: Landwehr 65, 44534 Lünen, Germany

දුරකථන: + 49 (0) 2306 8564380

ෆැක්ස්: + 49 (0) 2306 8564379

දුරකථන: + 49 (0) 160 98 56 43 81

විද්යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද කාර්යාලය

Add: 6775 Verde Ridge Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275 USA

දුරකථන: + 1 310 375 8169

ෆැක්ස්: + 1 310 872 5390

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

Send Your Enquiry

සහයෝගීතාවය සඳහා කරුණාකර තොරතුරු පුරවන්න.

අප අමතන්න