എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
നിയോഡീമിയം (NdFeb) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ

നിയോഡീമിയം (NdFeb) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾവിവരണം

നിയോഡീമിയം (എൻ‌ഡി‌ഫെബ്) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉരുക്ക് വസ്തുക്കളാൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാന്തിക അടിത്തറയാണ്. ദോഷകരമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളാൽ കാന്തം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് ശക്തമായ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്‌സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻ ഇനങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ സ്ക്രൂകൾ, ഹുക്കുകൾ, ത്രെഡ്ഡ് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക ers ണ്ടർ‌സങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു.

-ഒരു കലം കാന്തം ഒരു ഉരുക്ക് ഷെല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരമായ കാന്തമാണ്, ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കലം എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതിനാൽ 'പോട്ട്' കാന്തം എന്ന പേര്.
ഒരു സ്ഥിരമായ കാന്തം വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
സ്റ്റീൽ ഷെൽ കലം കാന്തത്തിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് പവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാന്തത്തിന് അധിക ശക്തിയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു
പോട്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ അഞ്ച് രൂപങ്ങളുണ്ട്: ബൈ-പോൾ, ക ers ണ്ടർ‌സങ്ക്, ദ്വാരത്തിലൂടെ, ആന്തരിക ത്രെഡ്, സ്റ്റു

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ:
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കലം കാന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഗതാഗതം, ക്ലാമ്പിംഗ്, മ ing ണ്ടിംഗ്, ലിഫ്റ്റിംഗ്, വെൽഡിംഗ്, വേർതിരിക്കൽ മുതലായവയിൽ സഹായ ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിലത്തെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഉപരിതലവുമായി കാന്തിക മുഖത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്‌സ് എത്തുന്നു, ബലം അടിയിലേക്ക് ലംബമാണ്

വ്യതിയാനങ്ങൾ

ടിയാൻTY01 അളവുകൾ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A B C D
AN01-50 D50 10 M8 20 ZN / NI ≥120
AN01-60 D60 15 M8 25 ZN / NI ≥160
AN01-65 D65 15 M8 27 ZN / NI ≥175
AN01-75 D75 18 M10 30 ZN / NI ≥260
AN01-90 D90 18 M10 32 ZN / NI ≥400
AN01-100 D100 18 M12 34 ZN / NI ≥430
AN01-120 D120 25 M14 43 ZN / NI ≥650

TYCN


TY03 അളവുകൾ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A B C
CN03-40 D40 20 M8 ZN / NI ≥85
CN03-60 D60 35 M10 ZN / NI ≥200
CN03-65 D65 40 M10 ZN / NI ≥230
CN03-70 D70 40 M10 ZN / NI ≥250
CN03-80 D80 45 M12 ZN / NI ≥310

TYDN


TY04 അളവുകൾ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A B C
DN04-40 D40 8 D5.5 ZN / NI ≥50
DN04-42 D42 9 D6.5 ZN / NI ≥55
DN04-50 D50 10 D6 ZN / NI ≥120
DN04-60 D60 14.5 D8.5 ZN / NI ≥145
DN04-75 D75 18 D10.5 ZN / NI ≥250
DN04-80 D80 18 D10.5 ZN / NI ≥350
DN04-100 D100 20 D13 ZN / NI ≥550
DN04-120 D120 20 D13 ZN / NI ≥630

TYHN


TY08 അളവുകൾ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A B C D
HN08-62 D62 32 D13 M8 ZN / NI ≥140
HN08-67 D67 28 D20 M10 ZN / NI ≥150
HN08-75 D75 32 D19 M10 ZN / NI ≥245
HN08-98 D98 40 D25 M10 ZN / NI ≥400
HN08-107 D107 35 D25 M10 ZN / NI ≥580
HN08-125 D125 40 D25 M12 ZN / NI ≥900

TYHN


TY08 അളവുകൾ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A B C D
HN08-62 D62 12 D13 M8 ZN / NI ≥170
HN08-67 D67 12 D20 M10 ZN / NI ≥185
HN08-75 D75 17 D19 M10 ZN / NI ≥260
HN08-98 D98 20 D25 M10 ZN / NI ≥410
HN08-107 D107 22 D25 M10 ZN / NI ≥600
HN08-125 D125 25 D37 M12 ZN / NI ≥910
Contact Us