എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ബന്ധപ്പെടുക

ക്വിയാങ്‌ഷെംഗ് മാഗ്നെറ്റ്സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ചേർക്കുക: നമ്പർ 277 യിൻപെൻ സൗത്ത് റോഡ്, ചാങ്‌ഷ, പിആർ ചൈന

ടെൽ: + 86 731 8203 9474

ഫാക്സ്: + 86 731 8991

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

സെയിൽസ് മാനേജർ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ്

ചേർക്കുക: ലാൻഡ്‌വെർ 65, 44534 ലൂനെൻ, ജർമ്മനി

ടെൽ: + 49 (0) 2306 8564380

ഫാക്സ്: + 49 (0) 2306 8564379

ടെൽ: + 49 (0) 160 98 56 43 81

ഇ-മെയിൽ:[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

യുഎസ്എ ഓഫീസ്

ചേർക്കുക: 6775 വെർഡെ റിഡ്ജ് റോഡ്, റാഞ്ചോ പാലോസ് വെർഡെസ്, സിഎ 90275 യുഎസ്എ

ടെൽ: + 1 310 375 8169

ഫാക്സ്: + 1 310 872

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അയയ്‌ക്കുക

സഹകരണത്തിനായി വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.

Contact Us